4th week of the 10th Open
International Performance Art Festival

in Beijing, China Aug. 2009

27 - 30 Aug. 2009

UNofficial web by ARAI Shin-ichi
*In this UNofficial web, I can only show you the performances which I could take pictures by myself (except of some photos.)
Official web:http://www.open10.com

Zhou Bin (China), Huang Junhui (China), SHIMIZU Megumi (Japan) , Chen Yiling (Taiwan), Liu Hai (China), Zhu Gang (China), Zheng Shijun (Taiwan), Angie Seah (Singapore), Chen Jin (China), Kai Lam (Singapore), Essi Kausalainen (Finland), ISHIGURO Yoko (Japan), MAEDA Yuzuru (Japan), Son Min Ah (South Korea), Chen Peijun (Taiwan), Ye Yili (Taiwan), Bi Xiao Bo + Mashang (China), Hans T Sternudd +Johanna Rosenqvist (Sweden), Dai Guangyu(China), Paisan Plienbangchang (Thailand), Wang Chuyu(China), TANAKA Teruyuki (Japan), Lee Wen (Singapore), Lee Ho Seok/Nam Gung Ho Seok (South Korea), Chen Mu (China), Wa Dan Wu Ma (Taiwan), Chen Shisen (Hong Kong), LAB39 Group (South Korea)[KIM Kang/Hyun Sook, Son Min Ah, Lee Ho Seok/Nam Gung Ho Seok, Kwon Beom Chul, AN Tae HoChoi Soon Bok, Kim Ha, Park Yeon Suk], Bartolomé Ferrand (Spain), Mongkol Plienbangchang (Thailand), Wang Molin (Taiwan), Shu Yang (China), ARAI Shin-ichi (Japan), Jeremy Hiah (Singapore), Bai Chongmin (China)

Director: Chen Jin <openart@126.com>
Staff: Vigi, Yaya, Kevin etc
Volunteers: Tao Peng, Xuan Xuan, Liu Wei, Lisa, Pei Sheng, Zhai Lidong, etc

27 Aug. at Open Realization Art Center, Dashanzi 798 Art District

Zhou Bin (China)
"Track"
Huang Junhui (China)
"Travel-Heart Sutra"
SHIMIZU Megumi (Japan)
"White"
Chen Yiling
(Taiwan)
"In the air"
Liu Hai
(China)
"Fly away"
Zhu Gang
(China)
"2064 or 46"
Zheng Shijun
(Taiwan)
"Children’s talk"


Angie Seah
(Singapore)
"Chop-stick conductor"

27 Aug. at Open Realization Art Center, Dashanzi 798 Art District

Kai Lam (Singapore)
"Untitled"
Chen Jin
(China)
"Private space"
Chen Peijun (Taiwan)
"Deal 'One possibility of destruction'”
Essi Kausalainen
(Finland)
"Still life (August)"
ISHIGURO Yoko
(Japan)
"Occupied"


MAEDA Yuzuru
(Japan)
"Music I"
Son Min Ah
(South Korea)
"From"
Ye Yili (Taiwan)
"Yellow flowers and rabbit"
Bi Xiao Bo + Mashang (China)
"Reflect"

29 Aug. at Open Realization Art Center, Dashanzi 798 Art District

Hans T Sternudd +Johanna Rosenqvist (Sweden)
"I want to change my skin"
Dai Guangyu(China)
"New Calligraphie - wipe out, on the spot"
Paisan Plienbangchang
(Thailand)
"Nonsense Human"
Wang Chuyu
(China)
"Close OPEN performance art festival an hour"
TANAKA Teruyuki
(Japan)
"Dedicated to the hero"
Lee Wen
(Singapore)
"Rite of spring"


Lee Ho Seok/Nam Gung Ho Seok (South Korea)
"Where is the god?"
Chen Mu
(China)
"1989"
Wa Dan Wu Ma
(Taiwan)
"A passage"


30 Aug. at Open Realization Art Center, Dashanzi 798 Art District

Zhou Bin (China)
"A beam of light"
Chen Shisen (Hong Kong)
"What has been done cannot be undone --Feng Jie"


LAB39 Group
(South Korea)
"Welcome to Mullae artist village"
[KIM Kang/Hyun Sook, Son Min Ah, Lee Ho Seok/Nam Gung Ho Seok, Kwon Beom Chul, AN Tae HoChoi Soon Bok, Kim Ha, Park Yeon Suk]
Bartolomé Ferrand
(Spain)
"Soundline"
Mongkol Plienbangchang
(Thailand)
"Balance Unbalance"


Wang Molin
(Taiwan)
"I love Che Guevara"
ARAI Shin-ichi
(Japan)
"Viva Invasion!, Viva Pappets!"
Jeremy Hiah
(Singapore)
"Mr.Yimao"
Shu Yang
(China)
"Echo"
Bai Chongmin
(China)
"Squeeze chest"

The 1st Open Art festival 2000 in Beijing
The 2nd Open Art festival 2001 in Sichuan
The 3rd Open Art Festival 2002 in Xi'an
The 4th Open Art Festival 2003 in Changchun
The 5th Open Art festival 2004 in Beijing
The 6th Open Art festival 2005 in Chengdu
The 7th Open Art festival 2006 in Beijing
The 8th Open Art festival 2007 in Beijing
The 9th Open Art festival 2008 in Beijing

2nd DaDao Live Art Festival 2004 in Beijing
3rd DaDao Live Art Festival 2005 in Beijing
=>Back to ARAI web

ARAI Shin-ichi (web master/shinichiarai@hotmail.com)(from 26th September 2009)