The 6th Open
International Performance Art Festival

in Chengdu, China Sep.2005

5 Sep.--7 Sep. 2005

UNofficial web by ARAI Shin-ichi


Paul Gregorie(Canada), Johanne Chagnon(Canada), Martin Renterio(Mexco), Mari Novotny-Jones(USA), Milan Kohout(USA), Voila(Hong Kong), Yuenjie(Hong Kong), ARAI Shin-ichi(Japan), Shao Yanxin(P.R.China), Chen Jin(P.R.China), Zhou Bin(P.R.China), Liu Chengyin(P.R.China), Wang Ting(P.R.China), Jia Qianlan(P.R.China), Dong Xun(P.R.China), Po Shui(P.R.China), Liu Xiangjie(P.R.China), Yu Ji(P.R.China), Chen Qiulin(P.R.China), He Liping(P.R.China), Hu Xing(P.R.China), Song Yi(P.R.China)


Curators: Chen Jin <openart@126.com> and Chen Mo
Producers: Yang Li and Jiang Lin
Supporters: Liu Haibao
and Qui Guangping
Video and Photo:Wang Ni, Ma Zhandong, Tang Peixang and Huo Shaoxia
Translators: Wen Rui, Li Ran, Wan Qi and Tong Puiyin

5 Sep. 2005 at restaurant "Tian Yi Chunin" in Chengdu

1. Yu Ji(P.R.China)
"Invisible Action"
2. Paul Gregorie(Canada)
"The bear and the warus - 3, 2, 1, 0"


3. Voila(Hong Kong)
"Door"
4. Zhou Bin(P.R.China)
"Balance one sort of sound"
5. Yuenjie(Hong Kong)
"Beat, center"
6.Martin Renterio(Mexco)
"Plot of empty spaces without limit of time"
7. Liu Xiangjie(P.R.China)
"Mortgage of one square metre"
8.Milan Kohout(USA)
"Hang it"
9. Dong Xun(P.R.China), Po Shui(P.R.China), Song Yi(P.R.China)
"One game , One deream"
10. Chen Jin(P.R.China)


5 Sep. 2005 at restaurant "Tian Yi Chunin" in Chengdu

1. Mari Novotny-Jones(USA), Milan Kohout(USA)
"Odoue"
2. Hu Xing(P.R.China)
"Birth from the fish"
3.Wang Ting(P.R.China)
"Not forbidden"


4. ARAI Shin-ichi(Japan)
"Happy Japan!"
5. He Liping(P.R.China)
"Different ways lead to the same ending"
6. Yuenjie(Hong Kong)
"Slightly heatig"
7. Jia Qianlan(P.R.China)
"Returning"
8. Chen Qiulin(P.R.China)


7 Sep. 2005 at underconstructing art area in Chengdu
1. Martin Renterio(Mexco), Paul Gregorie(Canada)
"The martian and the bear"
2. Mari Novotny-Jones(USA)
"Wilderness"
3. Xing Xin(P.R.China)
"Do not touch my hair, you can break my leg"
4. Johanne Chagnon(Canada)
"The last of the animals"
5. Yuenjie (Hong Kong)
"Recycle"
6.Voila(Hong Kong)
"Doors"
7. Liu Chengyin(P.R.China)
"Replace"

8. ARAI Shin-ichi (Japan)
"We like the power"
9. Zhou Bin(P.R.China)
10. Shao Yanxin(P.R.China)
"Obituary notice of performance art"


11. Chen Jin(P.R.China)
12. Liu Xiangjie(P.R.China)
"Mortgage of one square metre"The 1st Open Art festival 2000 in Beijing
The 2nd Open Art festival 2001 in Sichuan
The 3rd Open Art Festival 2002 in Xi'an
The 4th Open Art Festival 2003 in Changchun
The 5th Open Art festival 2004 in Beijing

2nd DaDao Live Art Festival 2004 in Beijing
3rd DaDao Live Art Festival 2005 in Beijing


=>Back to ARAI web

ARAI Shin-ichi (web master/shinichiarai@hotmail.com)(from Sep. 19 2005)