2nd DaDao Live Art Festival
in Beijing, China July.2004
13--17 July. 2004

UNofficial web by ARAI Shin-ichiSHU Yang (P.R.China/Beijing), LIU Sihai (P.R.China/Xian), YANG Qing (P.R.China/Beijing), PENG Junyi(P.R.China/Hong Kong), OR Wai Chun (P.R.China/Hong Kong), Aaron Williams (UK), SHIMODA Seiji (Japan), KURODA Osamu (Japan), Yuan Mor'o Ocampo (Philippine), XIANG Xishi (P.R.China/Beijing), WANG Chuyu (P.R.China/Beijing), ARAI Shin-ichi (Japan), YANG Zhichao (P.R.China), LEE Wen (Singapore), LIU Xiangie (P.R.China/Xian), LI Menguan (P.R.China/Beijing), Hayley Newman (UK), HUANG Yan (P.R.China), Arahmaiani (Indonesia), Leslie Hill (UK),Helen Paris (UK), Simon Mitchell (UK), Matt Cook (UK), TAKAHASHI Fumiko (Japan), WEN Yau (P.R.China/Hong Kong), ZHENG He (Taiwan), GAO Xiaolan (P.R.China/Hong Kong), Michael Mayhew (UK), Andre Stitt (UK), Phil Babot (UK), HE Chengyao (P.R.China/Beijing)

Curatotors; WANG Chuyu, XIANG Xishi, Frencesca Jordan
Director; SHU Yang

Cooperation; Live Art Development Agency, Trace Gallery (UK), SOHO China Ltd.
Support; Arts Network Asia, Wales Arts International


13 July 2004
SOHO Buildings
Southwest of Dabeiyao Bridge East 3rd Ring Road, Beijing

1. SHU Yang (P.R.China/Beijing)
"Do you still remember those tanks?"
2. LIU Sihai
(P.R.China/Xian)
"Maze ego"
3. YANG Qing
(P.R.China/Beijing)
"I love you"
4. PENG Junyi + OR Wai Chun
(P.R.China/Hong Kong)
"State"
5. Aaron Williams
(UK)
"Belong"
6. SHIMODA Seiji
(Japan)
"Six Chopsticks"
7. KURODA Osamu
(Japan)
"I can not understand anything."
8. Yuan Mor'o Ocampo
(Philippine)
"Hukum Padi"

14 July 2004 SOHO Buildings

1. XIANG Xishi (P.R.China/Beijing)
"Er Guo Tou"
2. YANG Zhichao
(P.R.China/Beijing)
"Earth"
3. ARAI Shin-ichi
(Japan)
"Viva! Globalisation"
4. WANG Chuyu
(P.R.China/Beijing)
"Smell of The World: Kim Sun-il"
5. LEE Wen
(Singapore)
"What's The Time"
6. LIU Xiangie (P.R.China/Xian)
"It Does not Count as Waste"


7. ZHANG Yuecun (P.R.China/Beijing)
"Untitled"


15 July 2004

International Symposium
"From Practice to Model"

Conveners: Thomas J. Berghuis, WU Hong


16 July 2004 SOHO Buildings

1. LI Menguan
(P.R.China/Beijing)
"Feeding"
2. Aaron Williamson
(UK)
"Escape"
3. Hayley Newman
(UK)
"Come On"
4. HUANG Yan
(P.R.China/Beijing)
"Wheeler"
5. Arahmaiani
(Indonesia)
"SOHO Baby"


6.
Leslie Hill & Helen Paris (UK)
"Lost And Founds"
7. Simon Mitchell
(UK)
"Cleave Away"
8. Matt Cook
(UK)
"Drawing Event Six"
9. TAKAHASHI Fumiko
(Japan)
"Bodies--Things on me"


17 July 2004 SOHO Buildings

1. WEN Yau (P.R.China/Hong Kong)
"I Pledge (not) Guilty - Sloth"
2. ZHENG He
(Taiwan)
"Blossoming"
3. Michael Mayhew
(UK)
"Hello, I Love You"
4. Andre Stitt
(UK)
"Made in China"


5. Phil Babot
(UK)
"Truth and reconciliation"
6. GAO Xiaolan
(P.R.China/Hong Kong)
"Mourning An Tian"
7. TAKAHASHI Fumiko
(Japan)
"Breast"
8. ARAI Shin-ichi
(Japan)
"Jun-ichiro, Our prime minister"
9. HE Chengyao
(P.R.China/Beijing)
"Thank you for your performances"

The 1st Open Art festival 2000 in Beijing
The 2nd Open Art festival 2001 in Sichuan
The 3rd Open Art Festival 2003 in Xi'an
The 4th Open Art Festival 2004 in Changchun

The 5th Open Art Festival 2005 in Beijing


=>Back to ARAIart web

ARAI Shin-ichi (web master/shinichiarai@hotmail.com)(from Dec.05 2004)