The 4th Open Art Festival
in Changchun, China Sep.2003

1--6 Sep. 2003


UNofficial web by ARAI Shin-ichiCHEN Jin (P.R.China/Beijing), CHEN Tan (P.R.China/Basel),FEI XiaoSheng (P.R.China/Xi'an), LIN Bing (P.R.China/Guangzhou),CHEN ShiSen(P.R.China/Hong Kong), ZHANG Ding (P.R.China),MA YunFeng (P.R.China), MA Shang (P.R.China), ZHANG ZhaoYu (P.R.China), ZHANG ZhaoYu (P.R.China),CHEN XiaoGe (P.R.China), SUN DaJin (P.R.China), ZOU Cao (P.R.China),HUANG JunHui (P.R.China), KO SiuLan (P.R.China/Hong Kong), ARAI Shin-ichi (Japan), Biro Jozsef (Hungary)


The executive commitee

Creator: CHEN Jin <fff_art@sohu.com>
Artist director: HUANG Yan
Curator: Shulin Zhao

4 Sep. 2003 Northeast Normal University
1. LIN Bing (P.R.China/Guangzhou)

2. CHEN ShiSen (P.R.China/Hong Kong)

3. ZHANG Ding (P.R.China/Beijing)
"1 hour before, 1 hour after"

4. Biro Jozsef (Hungary)
"Sweet Money"5. CHEN Tan (P.R.China/Basel)
"Instead of Beijing friend, I perform his/her idea"

6. MA YongFeng (P.R.China)

7. MA Shang (P.R.China)
"Bless"

8. ARAI Shin-ichi (Japan)
"Happy Japan!"

9. FEI XiaoSheng (P.R.China/Xi'an)

10. ZHANG ZhaoYu (P.R.China)
"Sucking with each other"

11.SUN DaJiu (P.R.China)

12.CHEN Jin (P.R.China/Beijing)
"Open #1"

13.CHEN XiaoGe (P.R.China)


5 Sep. 2003 Changchun city
14. HUANG JunHui (P.R.China)
"Walking over Red slogans"15. CHEN XiaoGe (P.R.China)
"Reading"

16. FEI XiaoSheng (P.R.China/Xi'an)
"Blind"

17. LIN Bing (P.R.China/Guangzhou)
"Spicy Connection"

18. ZOU Cao (P.R.China)
"Hand stamp"

19. CHEN Tan (P.R.China/Basel)
"Instead of Beijing friend, We perform his/her idea"

20. CHEN ShiSen (P.R.China/Hong Kong)
"Fake Free Book (written by Lu Xun)"21. Biro Jozsef (Hungary)
"Continuous contravention"

22. KO SiuLan (P.R.China/Hong Kong)
"Eggercise"

23. ARAI Shin-ichi (Japan)
"Tourist #7 VIVA Globalism!--at ex-capital city of Manchukuo--"

24. CHEN Jin (P.R.China/Beijing)
"Open #2"


The 1st Open Art festival 2000 in Beijing
The 2nd Open Art festival 2001 in Sichuan
The 3rd Open Art Festival 2003 in Xi'an

2nd DaDao Live Art Festival 2004 in Beijing


=>Back to ARAI web

ARAI Shin-ichi (web master/shinichiarai@hotmail.com)(from Sep. 27 2003)