3rd DaDao Live Art Festival
in Beijing, China May.2005
18--22 May. 2005

UNofficial web by ARAI Shin-ichi


Shu Yang
(P.R.China), Wang Ting (P.R.China), Fu Yu (P.R.China), Li Haijun (P.R.China), Xu Dian (P.R.China), Yang Jiaoyong (P.R.China),Tang Limi (P.R.China), Yang Qiuhong (P.R.China), Hu Geping (P.R.China), Zheng Yong (P.R.China), Li Yang (P.R.China), He Liping (P.R.China), Dai Na (P.R.China), Du Qiuye (P.R.China), Zhou Yuechao (P.R.China), Chen Xi (P.R.China), Li Yan (P.R.China), Chen Si (P.R.China), Hao Lei (P.R.China), Jia Qianlan (P.R.China), Paisan Plienbangchan (Thailand), Paivi Maunu (Finland), Cang Ying (P.R.China), Liang Tao (P.R.China), Hu Xing (P.R.China), Mongkol Plienbangchan (Thailand), ARAI Shin-ichi (Japan), Gao Na & Gao Ya (P.R.China), Qi Yang (P.R.China), Li mengyuan & Xiang Xishi (P.R.China), Wei Wei (P.R.China)

Curators; Shu Yang, Chuyu, Xiang Xishi, Frencesca Jordan
Poster
design; Shi Mingzhon
Thanks to Nie Jingquan, Beijing Shidai Chengxian Exhibition Company


18 May 2005
Taihu Art Space
Tongzhou District, Beijing

1. Shu Yang (P.R.China)
"Geographic Discovery"
2. Wang Ting
(P.R.China)
"Joy is Fleeting"
3. Fu Yu
(P.R.China)
"Big Family -Fire"
4. Li Haijun
(P.R.China)
"Soul"
5. Xu Dian
(P.R.China)
"Bind"
6.
Yang Jiaoyong (P.R.China)
"Beautiful Coat"


7. Tang Limi
(P.R.China)
"Ritual"
8. Yang Qiuhong
(P.R.China)
"Endless Climbing"
9.
Hu Geping (P.R.China)
"Water Writing"
10.
Zheng Yong (P.R.China)
"Addition and Subtrcation"
11.
Li Yang (P.R.China)
"Blind Chess"
12. He Liping
(P.R.China)
"Becoming a Butterfly"
13. Dai Na
(P.R.China)
"Perspective"


19 May 2005
Taihu Art Space

1. Du Qiuye (P.R.China)
"1+1+1"
2. Zhou Yuechao
(P.R.China)
Edible Human Nature"
3. Chen Xi
(P.R.China)
"Communication Barrier"
4. Li Yan
(P.R.China)
"Deer"
5. Chen Si
(P.R.China)
"Untitled"
6. Hao Lei
(P.R.China)
"Taoist Priest and Leaves 'Supplement Each Other' "
7. Jia Qianlan
(P.R.China)
"Complement and Eliminate Each Other"
8. Paisan Plienbangchan
(Thailand)
"Reason Why?"
9. Paivi Maunu
(Finland)
"6th Sence"
10. Cang Ying
(P.R.China)
"Red/Blue/56"
11. Liang Tao
(P.R.China)
"AbortionEPolitics"


20 May 2005
Taihu Art Space

1. Hu Xing (P.R.China)
"Hourglass"
2. Mongkol Plienbangchan
(Thailand)
"The Suffering Tea"


3. ARAI Shin-ichi
(Japan)
"Tourists #11 We Have Good Constitutions"
4. Paivi Maunu
(Finland)
"Smudging"
5. Gao Na & Gao Ya
(P.R.China)
"You Are My Shadow"
6. Xxx Yyyy
(P.R.China)
7. Qi Yang
(P.R.China)
"The East Is Red"
8. Li mengyuan & Xiang Xishi
(P.R.China)
"Untitled"
9. Wei Wei
(P.R.China)
"Dialogue Beijing"22 May 2005
798 river fish Resturant
in Dashanzi art district, Beijing
Lennie Lee (UK)
"It's Only Ketchup"


17-20 May 2005
Marcus Young (USA)
"Pacific Avenue"


2nd DaDao live Art festival 2004 in Beijing


The 1st Open Art festival 2000 in Beijing
The 2nd Open Art festival 2001 in Sichuan
The 3rd Open Art Festival 2002 in Xi'an
The 4th Open Art Festival 2003 in Changchun

The 5th Open Art Festival 2004 in Beijing


=>Back to ARAIart web

ARAI Shin-ichi (web master/shinichiarai@hotmail.com)(from May.24 2005)