The 7th Open
International Performance Art Festival

in Beijing, China Sep. 2006

16 & 17 Sep. 2006

UNofficial web by ARAI Shin-ichi


Besnik(Canada), Ng Fong Chao(Macao), Castellin Philippe(France), Jean Torregrosa(france), Paivi Maunu (Finland), Jane Jin Kaisen (Denmark), ARAI Shin-ichi(Japan), Xing Xin(P.R.China), Chen Jin(P.R.China), Zhou Bin(P.R.China), He Ling(P.R.China), Wen Peng(P.R.China), Liu Xiangjie(P.R.China), Han Bing(P.R.China), Chen Siyou(P.R.China), Li Liao(P.R.China), Huang Yang(P.R.China)


Curators: Huang Yang and Chen Jin <openart@126.com>
Host:
Must Be Contemporary Art Center
Video and Photo: Wang Ni, Liu Ren, Qi Bin, Tie Jun and Xiang Zhe
Translators: Wen Rui, Gu Su, Yu Miao and Cao Wanhua

16 Sep. 2006 at Must Be Contemporary Art Center, Dashanzi 798 Art District

Wen Peng (P.R.China)
"Roulette Game"
Xing Xin
(P.R.China)
"Story of me & my little bedding"
He Ling (P.R.China)
"Crow drinks water"
Zhou Bin (P.R.China)
"One Chinese yuan coin"
Jane Jin Kaisen (Denmark)
"Amnesia ritual for trans-born"


AKENATON -Castellin Philippe & Jean Torregrosa (France)
"OUKESSAVA"
Chen Jin (P.R.China)
"No Weapon"
Paivi Maunu (Finland)
"Yes, No, Wu"


17 Sep. 2006 at Must Be Contemporary Art Center, Dashanzi 798 Art District

Ng Fong Chao (Macao)
"Crimes reason is lechery"
Huang Yang
(P.R.China)
"Secret 1"Han Bing (P.R.China)
"Bound for Glory"
Besnik & Flutura Haxhillari (Canada)
"Transparent"
ARAI Shin-ichi (Japan)
"We love Kiko - Mother of 3G Emperor"
Chen Siyou & Li Liao (P.R.China)
"Unidog"The 1st Open Art festival 2000 in Beijing
The 2nd Open Art festival 2001 in Sichuan
The 3rd Open Art Festival 2002 in Xi'an
The 4th Open Art Festival 2003 in Changchun
The 5th Open Art festival 2004 in Beijing
The 6th Open Art festival 2005 in Chengdu


2nd DaDao Live Art Festival 2004 in Beijing
3rd DaDao Live Art Festival 2005 in Beijing


=>Back to ARAI web

ARAI Shin-ichi (web master/shinichiarai@hotmail.com)(from Sep. 27 2006)