June-Alliance
六月聯合
The Comunication Campaign of China Live ART
in Beijing, China
1st-6th June 2007


UNofficial web by ARAI Shin-ichi

*In this UNofficial web, I can only show you the performances which I could take pictures by myself.
And I also could not see any performances on 1st-3rd June.Liu Hai, Chang Li, Chen Mu, He Ling, Shen Son, Wen Zi, SHIMIZU Megumi [Japan], Bayaratseetseg.D [Mongolia], Richard Lee [Australia], Yang Dawei, Li Yan, Bai Chongmin,Tang Cheng, INOUE Rei [Japan], Chen Xi [Taiwan], Zhao Yue, ARAI Shin-ichi [Japan], Wang Ru, Liu Boulin, Wen Zhu, Zhu Jiuyang , San Mu, Zhou Bin, Wang Chuyu, Chen Jin, Mai Zi, Zhu Yanguang, Zhang Yiwang, Zhang hua, Yu Xudon,
Yang Qing, Yang Fang, Ye Yili [Taiwan], Youqingzi Groop (Bi Xiaobo + Ma Shang), Xiang Xishi, Xue Liming, Wu Shaoying [Taiwan], Wu Weihe, Shao Yanxin, Shen Yun, Song Youlan [England], Ren Qian, Qing Shengming, Pan Xinglei, Nuo Group (Feng Weidong, Zhao Jiewei, Chan Song, Song Hongjiang), Liu Sihai, Liu Di, Liu Bolin, Li Peng, Liu Chengying, Li Mingcheng [Taiwan], Liu Yinsheng[Taiwan] , Liu Tong, Li Mengai, Kuang Laowu, He Lu, He Li, He Ling, Huang Rui, Guazi, Du Liang, Cui Tao + Wenzi, Cheng Li, Ban Po
, etc


In China
六四, 6/4
, June 4th are Very Special especially in mainland.
"
June Alliance" so got many Special Audience who before did not see any performance art.
And they were enthusiastic fans to come to the house of organizer every early morning and ask where and when performances will start and who will do performances etc.
Also every day they came by bus and special cars. Someone in their uniform.
Totaly almost more than 200 Special Audience did come for 6 days.
They caught 3 artists after 5th June performance to bring to their place for studying what is performance art.
After giving 4 hours lecture 3 artists could come back.

"
June Alliance" was the first "The Communication Campaign of China Live ART" in China especially done in June 4th.

I respect Chinese artists who made "June Alliance" very much.

ARAI Shin-ichi (participant artist of "June Alliance")

FRI. 1st June 07


SAT. 2nd June 07


SAT. 3rd June 07
Nuo Group (Feng Weidong, Zhao Jiewei, Chan Song, Song Hongjiang)
"One day tour in Song Zhong village with June-Alliance T-shirts"


SUN. 4th June 07
Liu Hai
Chang Li
Wang Chuyu


Chen Mu
San Mu Pt1
Wang Ru + ARAI Shin-ichi
"Viva! Globalisation for Ding Ling"


Chen Jin
INOUE Rei + SHIMIZU Megumi
He Ling
Shen Son + Wen Zi
San Mu Pt2
Yang Dawei
Zhou Bin


MON. 5th June 07
Mai Zi
Li Yan
Bai Chongmin
Tang Cheng
Yang Fang
SHIMIZU Megumi + Bayaratseetseg.D
Chen Xi
He Ling
Zhao YueTUE. 6th June 07
Richard Lee
Ma Shang + Bi Xiaobo
Ban Po
Liu Boulin
Wen Zhu


Zhu Jiuyang

Zhou Bin


Special Audience


=>Back to ARAIart web

ARAI Shin-ichi (web master/shinichiarai@hotmail.com)(from June 17 2007)