Performance Site :Myanmar 05
Borders : withIn withOut
29 Jan. 2005

Chu Chu Yuan (Malaysia/Myanmar)

Chu Chu Yuan (Malaysia/Myanmar)
She (left and red shirt) and some audience weard flower hat and walked around.


=>Back to Top (Performance Site : Myanmar 05)
=>
to ARAIart.jp

ARAI Shin-ichi (web master/shinichiarai@hotmail.com)