Shin-ichi Arai

Wanderer and His shadow

----Hearsed Histry-----

Leave 100+1 Kitty figures on streets
Befor making this work

Making of 100+1 Kitty figures

100+1 Kitty figures on streets in Tokyo

Locations
Ginza
Kabuto-cho(around Tokyo Stock Exchenge)
Yasukuni Shrine( Establish shinto shrine in WW2 era)

Cooperators: Yukio saegusa (photograph)
Toshimaru Ogura, Mari Tanigawa, Michio Satou, Hirohito Taneguchi,
Masahiko Kuwahara, Noritoshi Hirakawa, Kyou Hoshino, Youya Kanai,Yukio Saegusa (texts in Kitty figures)


To Arai's Zanzibar, Tanzania Home page@